Akcja Katolicka


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich współpracujących w zorganizowanej formie z hierarchią kościelną w realizowaniu misji apostolskiej Kościoła. Jest organizacją kościelną posiadającą osobowość prawną. Powołana została na początku XX wieku przez Papieża Piusa X.

Krótka historia powołania Akcji Katolickiej:
Sytuacja Kościoła w tych czasach była bardzo trudna. Wiek XIX oraz początek wieku XX to okres szybkiego postępu technicznego a jednocześnie dużego kryzysu gospodarczego i politycznego. Europa ogarnięta była falą rewolucji jak rewolucja francuska w 1830 i 1870 r, Wiosna Ludów w latach 1848-1849 która ogarnęła niemal cała Europę, wielka rewolucja socjalistyczna w Rosji w 1917 r. rewolucja w Niemczech w 1918 r. I-sza Wojna Światowa w latach 1914-1918. Powstały nowe prądy ideologiczne jak socjalizm, komunizm, faszyzm które na szeroką skalę prześladowały Kościół, głoszono nowe prądy myślowe i naukowe jak marksizm, leninizm, darwinizm, preferowano materialistyczny pogląd istnienia świata i ładu społecznego, odrzucano dogmat wiary w Boga. Prowadzono na wielką skalę walkę z nauką Kościoła jako przeszkodą w rozwoju nauk społecznych i postępu technicznego. Prowadzono ateizację, laicyzację i sekularyzację życia społecznego, dobra kościelne konfiskowano, kościoły zamykano, niszczono lub przeznaczano na muzea, magazyny lub inne cele. Katolików prześladowano, kapłanów więziono, wielu poniosło śmierć. Wobec braku kapłanów i zagrożenia dla Kościoła Papież zwrócił się do ludzi świeckich, aby z pomocą hierarchii kościelnej włączyli się w pracę apostolską Kościoła.

Akcję Katolicką powołał Papież Pius X w dniu 11.VI.1907 r. lecz za faktycznego twórcę stowarzyszenia uważa się Papieża Piusa XI, który w dniu 13.XI.1928 r. wydał odpowiednie dokumenty i rozporządzenia. W Polsce Akcja Katolicka działa od 1930 r. Powołana została podczas Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu
w dniu 25.VI.1930 r. Przed II-gą Wojną Światową liczyła około 750 tys. osób. Działania wojenne przerwały działalność Akcji Katolickiej, a po wojnie władze komunistyczne dekretem z dnia 25.VIII.1949 r. zakazały działalności Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń kościelnych. Działa nieprzerwanie wśród Polonii na terenie Anglii. Na prośbę Papieża Jana Pawła II do biskupów polskich w 1993 r. działalność Akcji Katolickiej w Polsce została wznowiona i obecnie działa we wszystkich diecezjach i liczy około 30 tys. osób. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono Uroczystość Chrystusa Króla.

W Archidiecezji Przemyskiej Akcja Katolicka została powołana do życia dekretem Metropolity Przemyskiego ks. Abpa Józefa Michalika z dnia 25.XII.1995 r.
Działa już w 298 parafiach i liczy około 4000 osób. Patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej jest Św. Andrzej Bobola – Patron Polski, św. Jan Paweł II. Miejscem kultu jest Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Akcja Katolicka posiada własny statut, regulamin i program działania. Opracowuje roczne plany działalności z czego sporządzane są sprawozdania rzeczowe i finansowe.

W parafii św. Stanisława Bpa w Lubatowej Akcja Katolicka rozpoczęła swoją działalność  dekretem ks. Abpa Józefa Michalika 14 maja 2005 r. Pierwszym asystentem POAK został ks. Marek Słysz – proboszcz parafii, a pierwszym prezesem Anna Wołtosz . Członków Akcji Katolickiej powinna cechować miłość bliźniego oraz być wzorem życia religijnego i rodzinnego dla innych.

Działalność Akcji Katolickiej w szczególności polega na:
– modlitwie i formacji członków A.K.
– działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących,
– pracy społecznej na rzecz parafii.
– Modlitwa i formacja polega na: comiesięcznych spotkaniach formacyjnych członków A.K., na których omawia się sprawy działalności A.K., sytuację Kościoła w kraju i na świecie, sprawy parafialne; uczestnictwo w liturgii Mszy św., w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie parafii i diecezji, modlitwa różańcowa za Ojca Świętego, kapłanów i ludzi chorych, wiosenne i jesienne dni skupienia członków A.K., coroczna pielgrzymka członków A.K. na uroczystości ku czci Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w m-cu maju, Krajowa Pielgrzymka A.K. na Jasną Górę w Częstochowie w m-cu czerwcu, na uroczystości Chrystusa Króla w Archikatedrze w Przemyślu w m-cu listopadzie, a także do innych sanktuariów i miejsc kultu religijnego.

Obecnie stowarzyszenie nasze liczy 15 członków. Asystentem parafialnym jest ks. Ryszard Królicki – proboszcz parafii, a prezesem nowo wybrana Halina Pikor. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym, to znaczy że każdy parafianin może bez żadnych zobowiązań czynnie uczestniczyć w naszych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w 1-sze wtorki miesiąca po Mszy św. wieczorowej.