Rada Duszpasterska

  RADA  DUSZPASTERSKA  PARAFII  LUBATOWA
W dniu 12 maja 2019 r. zostają powołani do Rady następujący parafianie:

1.                           Cichoń Piotr
2.                           Folcik Zbigniew
3.                           Jakieła Stanisław
4.                           Jasłowski Józef
5.                          Zima Ryszard
6.                           Korzeń Sławomir
7.                           Łopuszewski Jan
8.                           Pernal Paweł
9.                           Pernal Stanisław
10.                  Podlaszczak Witold
11.                     Stanisz Barłomiej
12.                          Zając Stanisław
13.                  Starowiejski Edward
14.                               Turek Józef
15.                              Zając Łukasz
16.                             Zając Marcin

 

Rada Duszpasterska (Parafialna)

Stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich szczególnie w odniesieniu do spraw materialnych parafii.  Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:
1/ z urzędu proboszcz, wikariusz, katecheci, pracownicy kościelni;
2/ wybrani przez ogół parafian
3/ mianowani przez Księdza Proboszcza.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Wybrane najważniejsze uchwały  Synodu Archidiecezji Przemyskiej

1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

§ 3. W skład rady wchodzą z urzędu:
– proboszcz, jako jej przewodniczący,
– wikariusz
– katecheci
– pracownicy parafii (kościelny, organista)

§ 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

§ 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

§ 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz.

§ 9. Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, która przedstawia się biskupowi podczas wizytacji.

§ 10. Nominacje wystawia się w następującym brzmieniu:

Na mocy uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej zatwierdzonych 1 stycznia 2000 roku, niniejszym powołuje Panią (Pana) ………………… na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii ……………………………. w dekanacie …………………………
Życzę obfitego błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tych obowiązków.

11. Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.

§ 12. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie rady składają przyrzeczenie według następującej formuły:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii ……………………. będę spełniał(a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego.
Tak mi dopomóż Bóg!
Przyrzeczenie to wypowiada się, dotykając ręką księgi Ewangelii, a na zakończenie całując księgę.

§ 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu, pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

§ 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.

§ 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

§ 16. Członkowie rady mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§ 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w § 7.

§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku(np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

§ 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.

§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad, w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

§ 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który prowadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę te przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

§ 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

§ 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

§ 27. Głosowanie wskazuje na myśl i wole większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.

§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka z jej składu.